STD – 2 HOME LEARNING VIDEO

STD – 2 HOME LEARNING VIDEO

ધોરણ-૨ ના હોમ લર્નિંગ વિડીયો 


06-09-2021 (સોમવાર)
વિષય  YOUTUBE LINK
ગુજરાતી શાળા તત્પરતા(ભાગ-1) YOUTUBE

07-09-2021 (મંગળવાર)
વિષય  YOUTUBE LINK
ગુજરાતી શાળા તત્પરતા(ભાગ-2) YOUTUBE

11-09-2021 (બુધવાર)
વિષય  YOUTUBE LINK
ગણિત  YOUTUBE

13-09-2021 (ગુરુવાર)
વિષય  YOUTUBE LINK
ગુજરાતી YOUTUBE

14-09-2021 (શુક્રવાર)
વિષય  YOUTUBE LINK
ગણિત  YOUTUBE

17-09-2021 (શુક્રવાર)
વિષય  YOUTUBE LINK
ગણિત  YOUTUBE

18-09-2021 (શનિવાર)
વિષય  YOUTUBE LINK
ગણિત  YOUTUBE

20-09-2021 (સોમવાર)
વિષય  YOUTUBE LINK
ગુજરાતી YOUTUBE

21-09-2021 (મંગળવાર)
વિષય  YOUTUBE LINK
ગણિત  YOUTUBE

24-09-2021 (શુક્રવાર)
વિષય  YOUTUBE LINK
ગુજરાતી YOUTUBE

25-09-2021 (શનિવાર)
વિષય  YOUTUBE LINK
ગણિત  YOUTUBE

27-09-2021 (સોમવાર)
વિષય  YOUTUBE LINK
ગુજરાતી YOUTUBE

28-09-2021 (મંગળવાર)
વિષય  YOUTUBE LINK
ગણિત  YOUTUBE

01-10-2021 (શુક્રવાર)
વિષય  YOUTUBE LINK
ગુજરાતી YOUTUBE

04-10-2021 (સોમવાર)
વિષય  YOUTUBE LINK
ગણિત  YOUTUBE

05-10-2021 (મંગળવાર)
વિષય  YOUTUBE LINK
ગુજરાતી YOUTUBE

08-10-2021 શુક્રવાર)
વિષય  YOUTUBE LINK
ગણિત  YOUTUBE


09-10-2021 શનિવાર
વિષય  YOUTUBE LINK
ગણિત  YOUTUBE

11-10-2021 સોમવાર
વિષય  YOUTUBE LINK
ગુજરાતી YOUTUBE

12-10-2021 મંગળવાર
વિષય  YOUTUBE LINK
ગણિત  YOUTUBE

16-10-2021 શનિવાર
વિષય  YOUTUBE LINK
ગુજરાતી YOUTUBE

18-10-2021 સોમવાર
વિષય  YOUTUBE LINK
ગણિત  YOUTUBE

22-10-2021 શુક્રવાર
વિષય  YOUTUBE LINK
ગુજરાતી YOUTUBE

23-10-2021 શનિવાર
વિષય  YOUTUBE LINK
ગણિત YOUTUBE

25-10-2021 સોમવાર
વિષય  YOUTUBE LINK
ગુજરાતી YOUTUBE

26-10-2021 મંગળવાર
વિષય  YOUTUBE LINK
ગણિત YOUTUBE

29-10-2021 શુક્રવાર
વિષય  YOUTUBE LINK
ગુજરાતી YOUTUBE

30-10-2021 શનિવાર
વિષય  YOUTUBE LINK
ગણિત YOUTUBE
Thank you for visiting the website

You cannot copy content of this page