ધોરણ-૭ પ્રકરણ- 1 પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ

⚫👉 અધ્યયન નિષ્પતિ ના આધારે બનાવેલ QUIZ 👈⚫

 

ધોરણ-૭ પ્રકરણ- 1 પૂર્ણાંક સંખ્યા

ધ્યાનથી પ્રશ્નો વાચી જવાબ આપશો.👍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *