ધોરણ- ૮ પાઠ ૧- બજારમાં (ચિત્રપાઠ)

 

⚫👉 અધ્યયન નિષ્પતિ ના આધારે બનાવેલ QUIZ 👈⚫

 

આપેલ ચિત્ર ધ્યાનથી જોવો અને નીચેની QUIZ START કરો.⏬

 

 

 

 

ધોરણ ૮ પાઠ-૧ બજારમાં

ધ્યાનથી પ્રશ્નો વાચી જવાબ આપશો.👍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *