જ્ઞાનસેતુ કાર્યક્રમ

-:જ્ઞાનસેતુ કાર્યક્રમ TIME TABLE:-

વર્ગમાં રાખવા તેમજ બાળકોને રોજ માહિતગાર કરવાં માટે આ TIME TABLE સાચવી રાખશો જેમાં ધોરણ ૧ થી ૮ ના તારીખ, વાર અને સમય  મુજબ એકમ અને વિષયની ૩૦ મિનીટના તાસની માહિતી નીચેની link પર આપેલી છે 

  • ધોરણ ૧ થી ૫ જ્ઞાનસેતુ કાર્યક્રમ TIME TABLE DOWNLOAD

  • ધોરણ ૬ થી ૮ જ્ઞાનસેતુ કાર્યક્રમ TIME TABLE DOWNLOAD 

બ્રીજ કોર્સ અતર્ગત ધોરણ ૧ થી ૧૦ ના શિક્ષકોને માર્ગદર્શન મળી રહે તે માટે ONLINE ટ્રેનીગનું આયોજન કરવામાં આવેલ હતું જે ટ્રેનીંગ કોઈ શિક્ષકને જોવાની રહી ગયેલ હોયતો નીચે આપેલ link પર click કરતા તાલીમ ફરી જોઈ શકાશે.

 

જ્ઞાનસેતુ કાર્યક્રમ માટેના સાહિત્ય 

ધોરણ  સાહિત્ય  link 
ધોરણ -૧ શાળા તત્પરતા    DOWNLOAD
ધોરણ -૧ શાળા તત્પરતા શિક્ષક આવૃત્તિ
ધોરણ -૨ વર્ગ તત્પરતા
ધોરણ -૩ વર્ગ તત્પરતા
ધોરણ -૪ જ્ઞાનસેતુ ગુજરાતી  
ધોરણ -૪ જ્ઞાનસેતુ ગણિત 
ધોરણ -૫  જ્ઞાનસેતુ ગુજરાતી  
ધોરણ -૫  જ્ઞાનસેતુ અંગ્રેજી 
ધોરણ -૫  જ્ઞાનસેતુ ગણિત 
ધોરણ -૬  જ્ઞાનસેતુ ગુજરાતી  
ધોરણ -૬  જ્ઞાનસેતુ અંગ્રેજી 
ધોરણ -૬  જ્ઞાનસેતુ ગણિત 
ધોરણ -૭ જ્ઞાનસેતુ ગુજરાતી  
ધોરણ -૭ જ્ઞાનસેતુ અંગ્રેજી 
ધોરણ -૭ જ્ઞાનસેતુ ગણિત 
ધોરણ -૮  જ્ઞાનસેતુ ગુજરાતી  
ધોરણ -૮  જ્ઞાનસેતુ અંગ્રેજી 
ધોરણ -૮  જ્ઞાનસેતુ ગણિત 

 

ધોરણ ૧ થી ૧૦ ના તમામ સમયના દુરદર્શન ડી.ડી. ગિરનારના સમય પત્રક મુજબની VIDEO LINK અને ફાઈલ download કરો  

STD 1 TO 8 GYANSETU FILE DOWNLOAD

LINK ઉપર click કરો અને પોતાના સમય મુજબના પ્રોગ્રામ કે ધોરણના સમય પર જતા એ ધોરણનો LIVE ક્લાસની ટ્રેનીગ જોવા મળશે.

📺🎥માત્ર ધોરણ પર click કરો અને રોજનાં ડી.ડી. ગિરનાર પરના જ્ઞાનસેતુના પ્રસારણ નિહાળો🎥📺 

👇નીચેની LINK પર click કરો👇

ધોરણ-1 જ્ઞાનસેતુ પ્રસારણ (તારીખ મુજબ)
ધોરણ-2 જ્ઞાનસેતુ પ્રસારણ (તારીખ મુજબ)
ધોરણ-3 જ્ઞાનસેતુ પ્રસારણ (તારીખ મુજબ)
ધોરણ-4 જ્ઞાનસેતુ પ્રસારણ (તારીખ મુજબ)
ધોરણ-5 જ્ઞાનસેતુ પ્રસારણ (તારીખ મુજબ)
ધોરણ-6 જ્ઞાનસેતુ પ્રસારણ (તારીખ મુજબ)
ધોરણ-7 જ્ઞાનસેતુ પ્રસારણ (તારીખ મુજબ)
ધોરણ-8 જ્ઞાનસેતુ પ્રસારણ (તારીખ મુજબ)

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *