૨૬ જાન્યુઆરી અને ૧૫મી ઓગસ્ટ માટે ઉપયોગી તમામ મટેરિયલ

 

All useful material for 26th January and 15th August

on 15 August, Independence Day is praised the nation over. Simultaneously, Republic Day is praised on 26 January to honor the commemoration of the reception of the Constitution of India. In India, the National Flag is lifted on these two extraordinary days. Be that as it may, there is a distinction between lifting the banner on Independence Day and Republic Day. All useful material for 26th January and 15th August swatantrata diwas

 

 

હર ઘર તિરંગામાં ગીત સાંભળો 

 તમારા નામ સાથેનો ફોટો બનાવો-1 

 તમારા નામ સાથેનો ફોટો બનાવો-2

 તમારા નામ અને ફોટા સાથેનો ફોટો બનાવો-3

 

First distinction

On the event of fifteenth August — the Independence Day, the banner is pulled up by a rope from beneath, then it is opened and raised. This is finished to respect the verifiable occasion of 15 August 1947. All useful material for 26th January and 15th August In the constitution, it is called Flag Hoisting. Then again, on the event of 26 January — Republic Day, the banner remaining parts tied at the top, which is then opened and lifted. In the constitution, it is called Flag Unfurling. All useful material for 26th January and 15th August swatantrata diwas

Second contrast

On August 15, the Prime Minister (who is the top of the Central Government) lifts the banner, on the grounds that the Constitution of India didn’t come into force on the day India got freedom. The President (who is the sacred top of the country), didn’t get to work till then, at that point. Then again, on Republic Day the President tends to the country. All useful material for 26th January and 15th August 26 January is commended to celebrate the execution of the Constitution in the country. On this day, the sacred head lifts or the President raises the banner. swatantrata diwas

Third contrast

The banner lifting is finished from the Red Fort on Independence Day. Simultaneously, the banner is unflured on the Rajpath on Republic Day.

As India gears up to commend the 75th commemoration of Independence, the focal government has launched a mission called Har Ghar Tiranga to conjure the sensation of enthusiasm in all residents. swatantrata diwas All useful material for 26th January and 15th August The mission is important for Azadi ka Amrit Mahotsav. Head of the state Narendra Modi has encouraged general society to lift the public banner in each family. Further, PM Modi has requested that individuals change their virtual entertainment profile pictures to that of the tricolor.


 

૨૬ જાન્યુઆરી દિકરી માટે આમંત્રણ પત્રિકા 

આમંત્રણ પત્રિકા (મુખ્ય મહેમાન માટે)

આમંત્રણ પત્રિકા ૧ માં ૨ 

સ્મૃતિપત્ર 

વાલી સંમેલન ફાઈલ-૨૦૨૨ 

વાલી સંમેલન ફાઈલ-૨૦૨૧

આમંત્રણ પત્રિકા ૨૦૨૨ PDF-1 (એક PAGEમાં બે)

આમંત્રણ પત્રિકા ૨૦૨૨ PDF-2 (એક PAGEમાં બે)

આમંત્રણ પત્રિકા ૨૦૨૨ WORD file (એક PAGEમાં બે)

આમંત્રણ પત્રિકા ૨૦૨૨ EXCEL file (એક PAGEમાં બે)

 


Republic Day is a public occasion in India, when the nation stamps and commends the date on which the Constitution of India happened on 26 January 1950, supplanting the Government of India Act 1935 as the overseeing report of India and in this manner, transforming the country into a recently framed republic.[1] The day likewise denotes the progress of India from an independent Commonwealth domain with British Monarch as ostensible top of the Indian Dominion, to a completely sovereign republic in the Commonwealth of Nations with the President of India as the ostensible top of the Indian Union. All useful material for 26th January and 15th August.

 

The Constitution was embraced by the Indian Constituent Assembly on 26 November 1949 and became effective on 26 January 1950 with a popularity based government framework, finishing the nation’s progress towards turning into a free republic. 26 January was picked as the date for Republic day since it was on this day in 1930 when the Declaration of Indian Independence (Purna Swaraj) was broadcasted by the Indian National Congress in lieu of the Realm status as a Dominion later instated by the withdrawing British Regime.


ધ્વજ વંદન કરવાની વિધિ  

રાષ્ટ્રગીત અને વંદે માતરમ ગીતનો અર્થ

શાળાની વ્યવસ્થા કઈ રીતની રાખવી તેનો નકશો 

અશોક ચક્રના ચોવીસ આરાનું મહત્વ 

રાષ્ટ્ર ધ્વજ વિશેની કેટલીક અજાણી અને રોચક વાતો 

રાષ્ટ્રધ્વજ બાંધવાની રીત-૧   (VIDEO)

રાષ્ટ્રધ્વજ બાંધવાની રીત-૨ (VIDEO)

૧૫ મી ઓગસ્ટ વિશેની કેટલીક માહિતી-૧ 

૧૫ મી ઓગસ્ટ વિશેની કેટલીક માહિતી-૨ 

વંદે માતરમ ગીત ચિત્ર દ્વારા સમજ 

દેશ ભક્તિ શાયરીઓ PDF

દેશ ભક્તિ ગીતો PDF

દેશ ભક્તિ ગીતો PDF-2

દેશ ભક્તિ નારા – ૧ 

ધ્વજ વંદન નારા – ૨

દેશ નેતાઓ વિષેની તૈયાર સ્પીચ 

બેટી બચાવો સ્પીચ 

બેટી બચાવો, બેટી ભણાવો સ્પીચ 

રાષ્ટ્રીય તહેવારમાં રજા મૂકી શકાય કે કેમ.??? તે અંગેનો જવાબ વાંચો

રાષ્ટ્ર ધ્વજ ફરકાવાથી ઉતારવા સુધી ધ્યાનમાં રાખવાની બાબતો 

સ્વાગત ગીત કલેક્શન (બાળકો માટે)

૧૫ મી ઓગસ્ટ અને ૨૬ મી જાન્યુઆરી માટે ગ્રામજનો સામે બોલવાના મુદ્દા લીસ્ટ 

૧૫ મી ઓગસ્ટ અને ૨૬ મી જાન્યુઆરી માટે સ્ટેજ સંચાલન સ્પીચ-૧ 

૧૫ મી ઓગસ્ટ અને ૨૬ મી જાન્યુઆરી માટે સ્ટેજ સંચાલન સ્પીચ-૨

 

Freedom Day is praised every year on 15 August as a public occasion in India celebrating the country’s freedom from the United Kingdom on 15 August 1947, the day when the arrangements of the 1947 Indian Independence Act, which moved regulative power to the Indian Constituent Assembly, became effective.

 

૧૫ મી ઓગસ્ટ અને ૨૬ મી જાન્યુઆરી માટે સ્વાગત ગીતો 

૧૫ મી ઓગસ્ટ અને ૨૬ મી જાન્યુઆરી માટે દેશ ભક્તિ નાટકો 

૧૫ મી ઓગસ્ટ અને ૨૬ મી જાન્યુઆરી માટે દેશ ભક્તિ ડાન્સ 

 

India held King George VI as head of state until its change to a republic, when the country embraced the Constitution of India on 26 January 1950 (celebrated as Indian Republic Day) and supplanted the territory prefix, All useful material for 26th January and 15th August Dominion of India, with the sanctioning of the sovereign regulation Constitution of India. India accomplished autonomy following the Independence Movement noted for to a great extent peaceful opposition and common insubordination.

 

 

Freedom harmonized with the segment of India, where British India was isolated along strict lines into the Dominions of India and Pakistan; the parcel was joined by savage uproars and mass losses, and the dislodging of almost 15 million individuals because of strict viciousness. On 15 August 1947, the principal Prime Minister of India, Jawaharlal Nehru raised the Indian public banner over the Lahori Gate of the Red Fort in Delhi.

 

૧૫ મી ઓગસ્ટ અને ૨૬ મી જાન્યુઆરી વચ્ચે શું તફાવત છે.???

૧૫ મી ઓગસ્ટ અને ૨૬ મી જાન્યુઆરી વચ્ચેના નવ તફાવત છે

 

On each ensuing Independence Day, the occupant Prime Minister generally raises the banner and gives a location to the nation.[1] The whole occasion is communicated by Doordarshan, India’s public telecaster, and for the most part starts with the shehnai music of Ustad Bismillah Khan. All useful material for 26th January and 15th August Autonomy Day is noticed all through India with banner lifting functions, marches and comprehensive developments. It is a public occasion.

 

શિક્ષકોને મુજાવતા પ્રશ્નો માટે (click here)

 

🎼🎤🔊📢 

 

JAN GAN MAN GEET MP3 (CLICK HERE)🔊🎼

VIJAY VISW TIRANGA PRAYA MP3 GEET (CLICK HERE)🔊🎼

VANDE MATARAM GEET (CLICK HERE)🔊🎼

 

 

India’s public telecaster, and for the most part starts with the shehnai music of Ustad Bismillah Khan. All useful material for 26th January and 15th August Autonomy Day is noticed all through India with banner lifting functions, marches and comprehensive developments. It is a public occasion.

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *