ધોરણ-૪

સમગ્ર શિક્ષા શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા આયોજિત બ્રિજકોર્સ કલાસ રેડીસન

જ્ઞાનસેતુ કાર્યક્રમ

 

 

10-06-2021 (ગુરુવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
ગુજરાતી ચાલો યાદ કરીએ  9:30 થી 10:00 YOUTUBE

11-06-2021 (શુક્રવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
ગણિત GS-1 પ્રકરણ-1  9:30 થી 10:00 YOUTUBE

12-06-2021 (શનિવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
ગુજરાતી gs-2 કદમ-1  9:30 થી 10:00 YOUTUBE

14-06-2021 (સોમવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
ગણિત GS-2  પ્રકરણ-3 9:30 થી 10:00 YOUTUBE

15-06-2021(મંગળવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
ગુજરાતી gs-3 કદમ-2 9:30 થી 10:00 YOUTUBE

16-06-2021 (બુધવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
ગણિત GS-3  પ્રકરણ-4 9:30 થી 10:00 YOUTUBE

17-06-2021 (ગુરુવાર) 
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
ગુજરાતી gs-4 કદમ-3 9:30 થી 10:00 YOUTUBE

18-06-2021 (શુક્રવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
ગણિત GS-4  પ્રકરણ-5 9:30 થી 10:00 YOUTUBE

19-06-2021 (શનિવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
ગુજરાતી gs-5 કદમ-4 9:30 થી 10:00 YOUTUBE

21-06-2021 (સોમવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
ગણિત GS-5  પ્રકરણ-6 9:30 થી 10:00 YOUTUBE

22-06-2021 (મંગળવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
ગુજરાતી gs-6 કદમ-5 9:30 થી 10:00 YOUTUBE

23-06-2021 (બુધવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
ગણિત GS-6  પ્રકરણ-7 9:30 થી 10:00 YOUTUBE

24-06-2021 (ગુરુવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
ગુજરાતી gs-7 કદમ-6 9:30 થી 10:00 YOUTUBE

25-06-2021 (શુક્રવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
ગણિત GS-7  પ્રકરણ-8 9:30 થી 10:00 YOUTUBE

26-06-2021 (શનિવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
ગુજરાતી gs-8 કદમ-7 9:30 થી 10:00 YOUTUBE

28-06-2021 (સોમવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
ગણિત GS-9  પ્રકરણ-8 9:30 થી 10:00 YOUTUBE

29-06-2021 (મંગળવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
ગુજરાતી gs-8 કદમ-9 9:30 થી 10:00 YOUTUBE

30-06-2021 (બુધવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
ગણિત GS-10  પ્રકરણ-9 9:30 થી 10:00 YOUTUBE

01-07-2021 (ગુરુવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
ગુજરાતી gs-10 કદમ-9-1 9:30 થી 10:00 YOUTUBE

02-07-2021 (શુક્રવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
ગણિત GS-11  પ્રકરણ-10 9:30 થી 10:00 YOUTUBE

03-07-2021 (શનિવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
ગુજરાતી gs-11 કદમ-9-2 9:30 થી 10:00 YOUTUBE

05-07-2021 (સોમવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
ગણિત GS-11  પ્રકરણ-12 9:30 થી 10:00 YOUTUBE

06-07-2021 (મંગળવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
ગુજરાતી gs-12 કદમ-10 9:30 થી 10:00 YOUTUBE

07-07-2021 (બુધવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
ગણિત GS-12  પ્રકરણ-13 9:30 થી 10:00 YOUTUBE

08-07-2021 (ગુરુવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
ગુજરાતી gs-13 ચાલો  ચકાસીએ -1  9:30 થી 10:00 YOUTUBE

09-07-2021 (શુક્રવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
ગણિત GS-13   પ્રકરણ-14 9:30 થી 10:00 YOUTUBE

10-07-2021 (શનિવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
ગુજરાતી gs-13 ચાલો  ચકાસીએ -2  9:30 થી 10:00 YOUTUBE


12-07-2021 (સોમવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
EP 14 પ્રકરણ 1 થી 4  5:00 થી  5:30 YOUTUBE

13-07-2021 (મંગળવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
ગુજરાતી gs-15 – 1  to 20 5:00 થી  5:30 YOUTUBE

14-07-2021 (બુધવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
ગણિત GS-15   પ્રકરણ- 6 to 10 5:00 થી  5:30 YOUTUBE

15-07-2021 (ગુરુવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
ગુજરાતી gs-16 21 to 40 5:00 થી  5:30 YOUTUBE

16-07-2021 (શુક્રવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
ગણિત GS-16   પ્રકરણ- 11 to 14 5:00 થી  5:30 YOUTUBE

17-07-2021 (શનિવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
ગુજરાતી gs-17 41 to 61 5:00 થી  5:30 YOUTUBE

Related Post

2 Replies to “ધોરણ-૪”

  1. બીજા વિષય ના ઉપચારાત્મક ના પેપર હોય તો મુકવા વિનંતી

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *