ઓક્ટોમ્બર મહિનાની તારીખવાર મહાન વ્યક્તિઓ

આ PDF ફાઈલમાં  ઓક્ટોમ્બર  મહિનાની 1 થી 31 તારીખ મુજબની મહાન વ્યક્તિઓની જન્મજયંતી, પુણ્યતિથિ જેમ કે….  2 ઓક્ટોમ્બર લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીની …

Read more

સપ્ટેમ્બર મહિનાની તારીખવાર મહાન વ્યક્તિઓ

આ PDF ફાઈલમાં  સપ્ટેમ્બર  મહિનાની 1 થી 30 તારીખ મુજબની મહાન વ્યક્તિઓની જન્મજયંતી, પુણ્યતિથિ જેમ કે….  17 સપ્ટેમ્બર  શ્રી નરેન્દ્ર …

Read more

ઓગસ્ટ મહિનાની તારીખવાર મહાન વ્યક્તિઓ

આ PDF ફાઈલમાં ઓગસ્ટ  મહિનાની 1 થી 31 તારીખ મુજબની મહાન વ્યક્તિઓની જન્મજયંતી, પુણ્યતિથિ જેમ કે….  7 ઓગસ્ટ રવીન્દ્રનાથ ટાગોરની પુણ્યતિથિ , …

Read more

માર્ચ મહિનાની તારીખવાર મહાન વ્યક્તિઓ

આ PDF ફાઈલમાં માર્ચ મહિનાની 1 થી 31 તારીખ મુજબની મહાન વ્યક્તિઓની જન્મજયંતી, પુણ્યતિથિ જેમ કે….  14 માર્ચ આલ્બટ આઇન્સ્ટાઇનની જન્મજયંતિ, …

Read more

Thank you for visiting the website

You cannot copy content of this page