માર્ચ મહિનાની તારીખવાર મહાન વ્યક્તિઓ

આ PDF ફાઈલમાં માર્ચ મહિનાની 1 થી 31 તારીખ મુજબની મહાન વ્યક્તિઓની જન્મજયંતી, પુણ્યતિથિ જેમ કે…. 

14 માર્ચ આલ્બટ આઇન્સ્ટાઇનની જન્મજયંતિ,

23 માર્ચ વીર ભગતસિંહની પુણ્યતિથિ તેમ બીજા મહાન વ્યક્તિઓની જન્મજયંતી, પુણ્યતિથિ ને તારીખ મુજબ મુકીને દિન વિશેસ તારીખે ઉપયોગમાં લઇ શકાય તે મુજબની PDF ફાઈલ છે. જે એક વાર ખરેખર વાચવા યોગ્ય છે.

No. Date Names of Great Personalities
1 1 March Punyatithi of Tarak Mehta
2 2 March P.N. Oak’s birthday
3 3 March Birthday of Alexander Graham Bell
4 4 March Birthday of Dinaben Pathak
5 5 March Punyatithi of Abdullag’s Dahiwala
6 6 March Punyatithi of Ramanbhai Nilkanth
7 7 March Birthday of Balamukund Dave
8 8 March Auto Han’s birthday
9 9 March Birthday of Navalram Pandya
10 10 March Birthday of Bhupen Khakhar
11 11 March Commemoration of Sir Alexander Fleming
12 12 March Gunwant Shah’s birthday
13 13 March Birthday of Sumatiben Morarji
14 14 March Birthday of Albert Einstein
15 15 March Punyatithi of Narayan Desai
16 16 March Birthday of poet Nhanalal
17 17 March Punyatithi of Shunya Palanpuri
18 18 March Rudolph Diesel’s Birthday
19 19 March Principal J.B. Punyatithi of Kripalani
20 20 March Punyatithi of Khushwant Singh
21 21 March Birthday of Ustad Bismillah Khan
22 22 માર્ચ  Birthday of Tribhuvandas Luhar
23 23 March Punyatithi of Veer Bhagat Singh
24 24 March Punyatithi of Janmashankar Butch
25 25 March Birthday of Ambalal Sakarlal Desai
26 26 March Birthday of Mahadevi Varma
27 27 March Birthday of Roentgen Wilhelm Conrad
28 28 March Dr. Birthday of Veena Majumdar
29 29 March Punyatithi of Harindra Dave
30 30 March Punyatithi of Anand Bakshi
31 31 March Birthday of Anandibai Joshi 
ALSO READ  જાન્યુઆરી મહિનાની તારીખવાર મહાન વ્યક્તિઓ

વાંચવા માટે click કરો :- માર્ચ માસના મહાન વ્યક્તિઓ (દિન વિશેસ)

Thank you for visiting the website

You cannot copy content of this page