શિક્ષક્ને મુજવતા પ્રશ્નો અને તેની સચોટ માર્ગદર્શિકા સંગ્રહ

શિક્ષક્ને મુજવતા પ્રશ્નો અને તેની સચોટ માર્ગદર્શિકા

Attempts have been made here to solve the questions which are embarrassing to the primary teacher, such as administrative questions, school questions, leave matters. Teacher’s embarrassing questions and guidance.

Under Article 302 of the Constitution of India, primary teacher the Governor of Mumbai made the Mumbai Civil Service Rules for the Terms of Service of Employees, Salary Allowance and Public Tension. Changes have been made. teacher’s questions,

 

 

કઈ રજા કોણ મંજુર કરશે તે બાબતનો ભાવનગરનો લેટર (CLICK HERE)

 

26 જાન્યુઆરી પર રજા મુકવી કે કેમ.?? (CLICK HERE)

 

નવરાત્રી કે જાહેર રજામાં કઈ રીતે C.L. ગણવી.?? (CLICK HERE)

 

 

Although these rules have been reprinted and updated many times during the last 30 years, many of the rules are not up to date and many have proved to be unnecessary. Requested by M. Mehta. teachers-embarrassing-questions-and-guidance

 

વળતર રજા બાબતના નિયમો (CLICK HERE)

 

પિતૃત્વની રજા ક્યાં સુધી મૂકી શકાય.?? (CLICK HERE)

 

C.L. રજા સળગ કેટલી મૂકી શકાય, વચ્ચે જાહેર રજા આવે તો શું કરવું.?? શનિવારે અડધી રજા કેવી રીતે ગણવી.? આચાર્ય ક્યારે અડધા દિવસની રજા મૂકી શકે.?(CLICK HERE)

 

Shri RM Mehta has worked tirelessly for the last few years to complete this Bhagirath work. teacher’s questions Gujarat Civil Service Rules-2008 are in eight parts. Gujarati translation of the rules is now ready. primary teacher

 

 

કેટલા દિવસની કપાત પગારી રજા મૂકી શકાય.?? (CLICK HERE)

 

C.L. રજા બાબતના તમામ નિયમો એક જ PDF ફાઈલમાં (CLICK HERE)

 

કર્મચારી બેદરકારી સામે કેવા પગલા લેવા.?  હાજરી પત્રક કેટલા સમયનું બનાવવું.? કારણ વગર શિક્ષક ગેર હાજર રહે તો શું કરવું.??(CLICK HERE)

ALSO READ  L.C. માં નામ અને અટક બદલવાનું સરકારશ્રીનું ફોર્મ

 

પરીક્ષામાં પરિક્ષક અને નિરિક્ષકની સહી બાબતેની સમજ, પેપર તપાસણી કોને કઈ રીતે કરવી.?? (CLICK HERE)

 

પરિક્ષામાં બાળકો કોપી કરે તો તેનું ગુણોત્સવ પર શી અસર પડશે.??? (CLICK HERE)

 

 

This work was special for Shri RM Mehta for his pleasure and satisfaction more than his own hard work. We thank the Director of Accounts and the Director of Treasury, Shri Pension and Provident Fund, as well as the officers and employees of the Department of Statutory and Parliamentary Affairs, teachers-embarrassing-questions-and-guidance  Government of Gujarat for their invaluable contribution in the compilation of Civil Service Rules.

 

L.C. આપવા બાબતે રાખવાની આ ખાસ કાળજી રાખવી  (CLICK HERE)

 

L.C. માં નામ અને અટક બદલવાનું સરકારશ્રીનું ફોર્મ (CLICK HERE)

 

The power of interpretation:

Interpretation of these rules and when any question arises the finance department of the state government will be informed about it and its decision will be final. The Government may, primary teacher teacher’s questions in writing, teachers-embarrassing-questions-and-guidance give such reasons as it deems necessary in these Rules and deeming them appropriate, subject to such conditions as may be deemed necessary in order to ensure fair and balanced justice.

Leave is a discretionary permission granted by a competent authority to absent a government employee from duty. Leave cannot be requested as a hub. Competent officer may not take or cancel any leave if deemed necessary and necessary for public service. teachers-embarrassing-questions-and-guidance  An officer who is able to change the type of leave he has taken and requested without his written request is not allowed. In case of large number of leave applications and not all applications can be approved in the public interest, the competent officer approving the leave has to consider. primary teacher education.

 

શાળા વ્યવસ્થા ક્યારે કરવી.?? ક્યા શિક્ષકે જવું.?? તેનું  T.A. D.A (CLICK HERE)

 

શાળામાં રાખવાના વિવિધ પત્રકો , તેના નિયમોની વિસ્તૃત માહિતી  (CLICK HERE)

 

શાળા અને શિક્ષકોની ફરજો (ગુજરાત સરકાર ગેઝેટ)  (CLICK HERE)

 

શિક્ષકોએ દૈનિકપોથી કઈ રીતે લખવી.? (CLICK HERE)

 

primary teacher Combination of different types of leave Any other type of leave granted under these rules may be sanctioned in combination with or in conjunction with any other type of leave except as provided in these rules. Occasional leave is not recognized as leave under these rules. teachers-embarrassing-questions-and-guidance Cannot be combined with other types of leave available Except in exceptional circumstances the Government decides otherwise any leave will be granted to any Government servant for a period of more than five consecutive years. teacher’s questions, primary teacher education.

પ્રાથમિક શિક્ષક પથદર્શિકા બુક  (CLICK HERE)

ALSO READ  વિદ્યાર્થીઓની શિષ્યવૃત્તિ એન્ટ્રી/દરખાસ્ત માટે અગત્યની સૂચનાઓ

 

સેવાપોથીમાં નોધવાની તમામ બાબતોની વિગતો (CLICK HERE)

 

Matters of assuming duty as school principal according to seniority, reduction of irregular student’s name, and approval of out-of-school student for new admission in school, matter of organizing educational tours, time of primary schools, important notice regarding school leaving certificate, keeping in school. Responsibilities regarding registers and files and forms, head teacher.

 

 

L.T.C. લેવા અંગેની તમામ સમજ અને ઠરાવ (CLICK HERE)

 

ગુજરાત મુલ્કી સેવા રજા નિયમો બુક (CLICK HERE)

 

વિદ્યાર્થીઓની શિષ્યવૃત્તિ એન્ટ્રી/દરખાસ્ત માટે અગત્યની સૂચનાઓ (CLICK HERE)

 

 

Understanding how to take leave:

Requesting leave in prescribed form will be deducted from the Director’s day as unauthorized leave of the Director. Salary will be a leave of absence. The King has the right to refuse leave. Attendance at should not be allowed.  teacher’s questions Vacation and leave received cannot be combined together for more than 150 days. The medical certificate for confirmation of illness must be attached with the leave report sought under sick leave. Fitness certificate must be attached while attending the leave. primary teacher education

 

શિક્ષક જ્યોત ચાલું કરાવવા, મુજવણના પ્રશ્નો આપવાનું સરનામું અને જુદી જુદી માહિતીનો ભાવ  (CLICK HERE)

 

 

શાળામાં કરાવવાના કલરકામ માટે ઉદાહરણ રૂપ શાળાઓ  (CLICK HERE)

 

 

Casual leave

Leave cannot be requested as a right. Up to five CL leave can be sanctioned by the head teacher of the school at the same time. In case of extension of leave, a total of ten leave including three additional leave may be sanctioned by the Govt.

How to issue a school leaving certificate

primary teacher Special care should be taken for issuing school leaving certificate. Issue leaving certificate within seven days of receipt of application. pre primary teacher Teacher’s embarrassing questions and guidance Giving LC in Gujarati medium in primary school in Gujarati. Giving LC in English medium in primary school. Giving LC in Gujarati medium in secondary and higher secondary school. Providing LC in English medium in secondary school, primary teacher class

ALSO READ  C.L. રજા સળગ કેટલી મૂકી શકાય, વચ્ચે જાહેર રજા આવે તો શું કરવું.??

 

Duplicate School Leaving Certificate The full authority to issue duplicate school leave will be with the principal. Duplicate LC can be given only to the student or his / her guardian. Rs. 5 Can be taken every time after giving in LC free.

Useful information for school files

The school files is an essential part of the school system. School papers are a source of information for the society. teachers-embarrassing-questions-and-guidance pre primary teacher From the inception of the school to the present and bright future of the school it is necessary to maintain and maintain various files. It is a mirror of the best management -The progress of the school can be known on the basis of the graph of the ups and downs. Teacher’s embarrassing questions and guidance, primary teacher, primary teacher class

Some schools use computers to prepare advanced school records such as payroll, attendance sheet, age sheet, library, annual planning, primary teacher class curriculum, school calendar, etc. Information about school activities is also stored. Comprehensive school records from school education to school leaving are mandatory. pre primary teacher

 

mass pt exercise,

 

The primary school is the focal point of the society not only advocating for formal education but also a social institution for shaping the society in which the student has a direct subject education primary teacher class and education is the place for shaping the democratic citizen. As it is the responsibility of the teacher to manage the administration as per the guidance of the administration, teachers-embarrassing-questions-and-guidance the students have to prepare and maintain the school dossier through the teachers and the teacher’s pertinent matters.

Thank you for visiting the website

You cannot copy content of this page