એપ્રિલ મહિનાની તારીખવાર મહાન વ્યક્તિઓ

આ PDF ફાઈલમાં એપ્રિલ  મહિનાની 1 થી 30 તારીખ મુજબની મહાન વ્યક્તિઓની જન્મજયંતી, પુણ્યતિથિ જેમ કે…. 

14 એપ્રિલ  ડૉ બાબાસાહેબ આંબેડકની જન્મજયંતી,

24 એપ્રિલ સચિન તેંડુલકરનો જન્મદિવસ તેમ બીજા મહાન વ્યક્તિઓની જન્મજયંતી, પુણ્યતિથિ ને તારીખ મુજબ મુકીને દિન વિશેસ તારીખે ઉપયોગમાં લઇ શકાય તે મુજબની PDF ફાઈલ છે. જે એક વાર ખરેખર વાચવા યોગ્ય છે.

No.  Date Names of Great Personalities
1 1 April Anniversary of balasankara kanthariya
2 2 April Maharaja krsnakumarasinhajini anniversary
3 3 April Field Marshal Sam Manekshaw birth anniversary
4 4 April Satchidananda VATSALYA anniversary
5 5 April haranisa Jani birth anniversary
6 6 April Suchitra Sen’s birth anniversary
7 7 April anandasankara poles anniversary
8 8 April Ram Narayan Pathak birth anniversary
9 9 April Srimad rajacandrajini anniversary
10 10 April Morarji Desai anniversary
11 11 April Kasturba Gandhi’s birth anniversary
12 12 April Hiraben Pathak’s birthday
13 13 April Ratubhai Adani’s birth anniversary
14 14 April Birthday of Dr. Babasaheb Ambedkar
15 15 April Manhar Modi’s birth anniversary
16 16 April Birthday of Jinabhai Desa
17 17 April Punyatithi of Dr. Sarvapalli Radhakrishna
18 18 April Birthday of Dr. Ghodo Keshav Karve
19 19 April Mrs. Tara sister Modak’s birthday
20 20 April Punyatilal of Pannalal Ghosh
21 21 April Nandshankar Mehta’s birth anniversary
22 22 April Swami Sachchidananda’s Birthday
23 23 April

World Book Day

William Shakespeare’s Birthday

24 24 April Sachin Tendulkar’s birthday
25 25 April Punyatithi of Purnimaben Pakwasa
26 26 April Punyatithi of Shri Niwas Ramanujan
27 27 April Birthday of Dr. Manibhai Desai
28 28 April Punyatithi of Shri Gagan Vihari Mehta
29 29 April

International Dance Day

Birthday of Ranchodlal Chhotalal

30 30 April Birthday of Justice M. Fatima BB
ALSO READ  નવેમ્બર મહિનાની તારીખવાર મહાન વ્યક્તિઓ

વાંચવા માટે click કરો:-  એપ્રિલ માસના મહાન વ્યક્તિઓ (દિન વિશેસ)

Thank you for visiting the website

You cannot copy content of this page