ધોરણ-૧

સમગ્ર શિક્ષા શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા આયોજિત બ્રિજકોર્સ કલાસ રેડીસન જ્ઞાનસેતુ કાર્યક્રમ ધોરણ – 1 માં બુધવાર અને ગુરુવાર પ્રસારણ આવતું …

Read more

ધોરણ-૨

સમગ્ર શિક્ષા શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા આયોજિત બ્રિજકોર્સ કલાસ રેડીસન જ્ઞાનસેતુ કાર્યક્રમ     10-06-2021 (ગુરુવાર) એકમ  સમય  YOUTUBE LINK ગુજરાતી …

Read more

ધોરણ-૩

સમગ્ર શિક્ષા શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા આયોજિત બ્રિજકોર્સ કલાસ રેડીસન જ્ઞાનસેતુ કાર્યક્રમ     10-06-2021 (ગુરુવાર) એકમ  સમય  YOUTUBE LINK ગુજરાતી …

Read more

ધોરણ-૪

સમગ્ર શિક્ષા શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા આયોજિત બ્રિજકોર્સ કલાસ રેડીસન જ્ઞાનસેતુ કાર્યક્રમ     10-06-2021 (ગુરુવાર) એકમ  સમય  YOUTUBE LINK ગુજરાતી …

Read more

std-5

સમગ્ર શિક્ષા શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા આયોજિત બ્રિજકોર્સ કલાસ રેડીસન     10-06-2021 (ગુરુવાર) એકમ  સમય  YOUTUBE LINK ગુજરાતી GS-1 કદમ-1  …

Read more

std-6

સમગ્ર શિક્ષા શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા આયોજિત બ્રિજકોર્સ કલાસ રેડીસન જ્ઞાનસેતુ કાર્યક્રમ     10-06-2021 (ગુરુવાર) એકમ  સમય  YOUTUBE LINK ગુજરાતી …

Read more

std-7

સમગ્ર શિક્ષા શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા આયોજિત બ્રિજકોર્સ કલાસ રેડીસન જ્ઞાનસેતુ કાર્યક્રમ     10-06-2021 (ગુરુવાર) એકમ  સમય  YOUTUBE LINK ગુજરાતી …

Read more

std-8

સમગ્ર શિક્ષા શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા આયોજિત બ્રિજકોર્સ કલાસ રેડીસન જ્ઞાનસેતુ કાર્યક્રમ     10-06-2021 (ગુરુવાર) એકમ  સમય  YOUTUBE LINK ગુજરાતી …

Read more

Thank you for visiting the website

You cannot copy content of this page