જૂન મહિનાની તારીખવાર મહાન વ્યક્તિઓ

આ PDF ફાઈલમાં જૂન મહિનાની 1 થી 30 તારીખ મુજબની મહાન વ્યક્તિઓની જન્મજયંતી, પુણ્યતિથિ જેમ કે…. 

2 જૂન દિવાળીબેન ભીલની જન્મજયંતિ ,

21 જૂન આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ તેમ બીજા મહાન વ્યક્તિઓની જન્મજયંતી, પુણ્યતિથિ ને તારીખ મુજબ મુકીને દિન વિશેસ તારીખે ઉપયોગમાં લઇ શકાય તે મુજબની PDF ફાઈલ છે. જે એક વાર ખરેખર વાચવા યોગ્ય છે.

No. Date Names of Great Personalities
1 1 June Birthday of Vidyagauri Nilkanth
2 2 June Diwali is the birth anniversary of Bhil
3 3 June Birthday of Yogiji Maharaj
4 4 June Punyatithi of Ranjitram Mehta
5 5 June Birthday of Roy Thomas
6 6 June Punyatithi of Jayant Khatri
7 7 June Birthday of Bhailalbhai Patel
8 8 June Punyatithi of Shamaldas Gandhi
9 9 June Punyatithi of Birsa Muda
10 10 June Punyatithi of Gulabdas Broker
11 11 June Birthday of Ramprasad Bismil
12 12 June “Metro Man” E. Sreedharan’s Birthday
13 13 June Ganesh Savarkar’s birth anniversary
14 14 June Birthday of Carl Lelandsteiner
15 15 June Punyatithi of Thakorbhai Desai
16 16 June Punyatithi of Deshbandhu Chitranjandas
17 17 June Punyatithi of Gopbandhu Das
18 18 June Punyatithi of Ustad Ali Akbar Khan
19 19 June Birthday of P. Kharsani
20 20 June Dr. Punyatithi of Salim Ali
21 21 June

Dr. That. B. Hedgewar’s death anniversary

International Yoga Day

22 22 June Punyatithi of Pandit Suryanarayana Vyas
23 23 June Gijubhai Badheka’s Punyatithi
24 24 June Birthday of Pandit Omkarnath Thakur
25 25 June Punyatithi of Priyakant Maniyar
26 26 June Jayabhikkhu’s birth anniversary
27 27 June Bankimchandra Chattopadhyaya’s birth anniversary
28 28 June Birthday of Peter Paul Rubens
29 29 June Birthday of PC Mahalanobis
30 30 June Punyatithi of Dadabhai Navroji
ALSO READ  મે મહિનાની તારીખવાર મહાન વ્યક્તિઓ

 

વાંચવા માટે click કરો:- જૂન માસના મહાન વ્યક્તિઓ (દિન વિશેસ)

Thank you for visiting the website

You cannot copy content of this page