આ PDF ફાઈલમાં જાન્યુઆરી મહિનાની 1 થી 31 તારીખ મુજબની મહાન વ્યક્તિઓની જન્મજયંતી, પુણ્યતિથિ જેમ કે....  11 જાન્યુઆરી લાલ બહાદુર
આ PDF ફાઈલમાં ફેબ્રુઆરી મહિનાની 1 થી 28 તારીખ મુજબની મહાન વ્યક્તિઓની જન્મજયંતી, પુણ્યતિથિ જેમ કે....  ૮  ફેબ્રુઆરી  કનૈયાલાલ મુનશીની
આ PDF ફાઈલમાં માર્ચ મહિનાની 1 થી 31 તારીખ મુજબની મહાન વ્યક્તિઓની જન્મજયંતી, પુણ્યતિથિ જેમ કે....  14 માર્ચ આલ્બટ આઇન્સ્ટાઇનની જન્મજયંતિ,
આ PDF ફાઈલમાં એપ્રિલ  મહિનાની 1 થી 30 તારીખ મુજબની મહાન વ્યક્તિઓની જન્મજયંતી, પુણ્યતિથિ જેમ કે....  14 એપ્રિલ  ડૉ બાબાસાહેબ
આ PDF ફાઈલમાં મે મહિનાની 1 થી 31 તારીખ મુજબની મહાન વ્યક્તિઓની જન્મજયંતી, પુણ્યતિથિ જેમ કે....  7 મે પન્નાલાલ પટેલની જન્મજયંતિ ,
આ PDF ફાઈલમાં જૂન મહિનાની 1 થી 30 તારીખ મુજબની મહાન વ્યક્તિઓની જન્મજયંતી, પુણ્યતિથિ જેમ કે....  2 જૂન દિવાળીબેન ભીલની
આ PDF ફાઈલમાં  જુલાઈ  મહિનાની 1 થી 31 તારીખ મુજબની મહાન વ્યક્તિઓની જન્મજયંતી, પુણ્યતિથિ જેમ કે....  5 જુલાઈ પી.વી.સિંધુનો જન્મદિવસ, 27
આ PDF ફાઈલમાં ઓગસ્ટ  મહિનાની 1 થી 31 તારીખ મુજબની મહાન વ્યક્તિઓની જન્મજયંતી, પુણ્યતિથિ જેમ કે....  7 ઓગસ્ટ રવીન્દ્રનાથ ટાગોરની પુણ્યતિથિ ,
આ PDF ફાઈલમાં  સપ્ટેમ્બર  મહિનાની 1 થી 30 તારીખ મુજબની મહાન વ્યક્તિઓની જન્મજયંતી, પુણ્યતિથિ જેમ કે....  17 સપ્ટેમ્બર  શ્રી નરેન્દ્ર
આ PDF ફાઈલમાં  ઓક્ટોમ્બર  મહિનાની 1 થી 31 તારીખ મુજબની મહાન વ્યક્તિઓની જન્મજયંતી, પુણ્યતિથિ જેમ કે....  2 ઓક્ટોમ્બર લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીની
આ PDF ફાઈલમાં નવેમ્બર  મહિનાની 1 થી 31 તારીખ મુજબની મહાન વ્યક્તિઓની જન્મજયંતી, પુણ્યતિથિ જેમ કે....  14 નવેમ્બર પંડિત જવાહરલાલ
આ PDF ફાઈલમાં ડીસેમ્બર  મહિનાની 1 થી 31 તારીખ મુજબની મહાન વ્યક્તિઓની જન્મજયંતી, પુણ્યતિથિ જેમ કે....  15 ડીસેમ્બર વોલ્ટ ડિઝનીની