મંદિર દર્શન અને live આરતી દર્શન

 

 

ગુજરાતના અને બીજા સુપ્રસિદ્ધ મંદિરોના Live દર્શન

 

🛕 અયોધ્યા રામ મંદિર,🚩

 • મંગલ આરતી (સવારે ) :- 4:30
 • શ્રુંગાર આરતી (સવારે ) :- 6:30

અયોધ્યા રામ મંદિર LIVE દર્શન 

🛕 સારંગપુર હનુમાનજી મંદિર,🚩

 • મંગલ આરતી (સવારે ) :- 5:30
 • Bal Bhog (Darshan Closed):-  (Morning)6:30 to 7:30
 • Shangar Aarti:- (Only on Saturdays & Tuesdays) (Morning)7:00
 • Rajbhog – Thal:- (Darshan Closed) (Morning)10:30 to 11:00
 • Sandhya (Evening) Aarti:- (evening)On Sunset Evening Timings
 • Thal (Darshan Closed)Till 30 minutes to post evening Aart

સારંગપુર હનુમાનજી LIVE દર્શન🛕 અંબાજી મંદિર,🚩

 • મંગલ આરતી (સવારે ):- 7:30 થી 8:00
 • સવારે દર્શન : 8:00 થી 11:30
 • રાજ ભોગ :- 12:00 વાગે 
 • બપોર દર્શન : 12:30 થી 4:15 
 • મંગલ આરતી (સાંજે ):- 6:30 થી 7:00
 • સાંજે દર્શન :- 7:00 થી  9:00

અંબાજી મંદિર LIVE દર્શન 

🛕 સોમનાથ મહાદેવ મંદિર,🚩

 • મંગલ આરતી (સવારે ):- 7:00
 • મંગલ આરતી (સાંજે ):-  7:00

સોમનાથ મહાદેવ મંદિર LIVE દર્શન 

🛕 રણછોડરાયજી મંદિર, ડાકોર,🚩

 • મંગલ આરતી (સવારે ):- 7:45
 • મંગલ આરતી (બપોરે ):-  4:00

ડાકોર મંદિર LIVE દર્શન 

🛕 સાંઈબાબા – શેરડી મંદિર,🚩

 • કાકડ  આરતી (સવારે):- 4:30
 • મંગલ આરતી (સવારે):- 5:35
 • મંગલ આરતી (બપોરે):- 12:00
 • મંગલ ધૂપ આરતી (સાંજે ):-  7:00

સાંઈ મંદિર શેરડી LIVE દર્શન 

🛕 વડતાલ સ્વામિનારાયણ મંદિર,🚩

 • મંગલ આરતી (સવારે):- 5:30
 • શણગાર આરતી (સવારે):- 7:15
 • રાજભોગ આરતી (સવારે):- 10:10
 • સંધ્યા આરતી (સાંજે ):-  7:15
 • સયન આરતી (સાંજે ):-  9:15

વડતાલ મંદિર LIVE દર્શન 

🛕 મહાકાલેશ્વર મંદિર, ઉજ્જેન 🚩

 • ભસ્મ આરતી (સવારે ):- 4:00 થી 6:00
 • નૈવેધ આરતી (બપોરે ):- 7:30 થી 8:00
 • સંધ્યા આરતી (સાંજે):- 6:30 થી 7:00
 • સયન આરતી (રાત્રે):- 10:30 

મહાકાલેશ્વર મંદિર LIVE દર્શન 

🛕 સિધીવિનાયક મંદિર, મુંબઈ 🚩

 • મંગલ આરતી (સવારે ):- 7:45
 • મંગલ આરતી (બપોરે ):-  4:00

સિધીવિનાયક મંદિર LIVE દર્શન 

 


 


 


 

Thank you for visiting the website

You cannot copy content of this page