પ્રેરણાત્મક વાર્તાઓ

નાના હોય કે મોટા બાળકોને વાર્તા ખૂબ ગમે છે. તેથી બાળકોને ભણવામાં તેમજ જીવનના પાઠ સમજવામાં એક આદર્શ નાગરિક બનવા માટેનાં અહી હિન્દી અને ગુજરાતીમાં પ્રેરણાત્મક વાર્તાનો સંગ્રહ આપેલ છે જેનો ઉપયોગ આપણે શાળાનાં પ્રાર્થના સંમેલનમાં એક વાર્તા સ્વરૂપે કહીને જીવનનાં આદર્શો શીખવાડી શકીએ છીએ.

[post_grid id=’845′]

Leave a Comment

Thank you for visiting the website

You cannot copy content of this page