અજબ-ગજબ સત્ય

દુનિયામાં ગણી અજબ-ગજબ વાતો હોય છે. જેમ કે.

આપણાં શરીરની ચામડી દર ૨૭ દિવસે નવી આવે છે,

આપણાં દાંત શાર્ક માછલીનાં દાંત જેટલા જ મજબુત હોય છે.

એક સામાન્ય વ્યક્તિ રોજનાં કલાકો માંથી વિચારો કરવામાં ૩૦% સમય વાપરી નાખે છે.

મનુષ્યનું બાળક જન્મ્યા પછી ૪ મહિના સુધી ખાંડ અને મીઠાનો સ્વાદ પારખી શકતું નથી. 

આવી અજબ-ગજબ વાતો અને સત્યો વાંચવા નીચે click કરો.

[post_grid id=’840′]

Leave a Comment

Thank you for visiting the website

You cannot copy content of this page