ધોરણ-૧

સમગ્ર શિક્ષા શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા આયોજિત બ્રિજકોર્સ કલાસ રેડીસન

જ્ઞાનસેતુ કાર્યક્રમ

ધોરણ – 1 માં બુધવાર અને ગુરુવાર પ્રસારણ આવતું નથી 

 


11-06-2021 (શુક્રવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
GS-1 એકમ – 1  4:30 થી 5:00 YOUTUBE

12-06-2021 (શનિવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
GS-2 એકમ – 1,2  4:30 થી 5:00 YOUTUBE

14-06-2021 (સોમવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
GS-3 એકમ – 2 4:30 થી 5:00 YOUTUBE

15-06-2021(મંગળવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
GS-4 એકમ – 3 4:30 થી 5:00 YOUTUBE

18-06-2021 (શુક્રવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
GS-5 એકમ – 3,4 4:30 થી 5:00 YOUTUBE

19-06-2021 (શનિવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
GS-6 એકમ – 4 4:30 થી 5:00 YOUTUBE

21-06-2021 (સોમવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
GS-7 એકમ – 5 4:30 થી 5:00 YOUTUBE

22-06-2021 (મંગળવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
GS-8 એકમ – 5,6 4:30 થી 5:00 YOUTUBE

25-06-2021 (શુક્રવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
GS-9 એકમ – 6 4:30 થી 5:00 YOUTUBE

26-06-2021 (શનિવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
GS-10 એકમ – 7 4:30 થી 5:00 YOUTUBE

28-06-2021 (સોમવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
GS-11 એકમ – 7,8 4:30 થી 5:00 YOUTUBE
ALSO READ  std-5

29-06-2021 (મંગળવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
GS-12 એકમ – 8 4:30 થી 5:00 YOUTUBE

02-07-2021 (શુક્રવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
GS-13 એકમ – 9 4:30 થી 5:00 YOUTUBE

03-07-2021 (શનિવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
GS-14 એકમ – 10 4:30 થી 5:00 YOUTUBE

05-07-2021 (સોમવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
GS-15 એકમ – 10 4:30 થી 5:00 YOUTUBE

06-07-2021 (મંગળવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
GS-16 એકમ – 11 4:30 થી 5:00 YOUTUBE

09-07-2021 (શુક્રવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
GS-17 એકમ – 11,12 4:30 થી 5:00 YOUTUBE

10-07-2021 (શનિવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
GS-18 એકમ – 1,2 4:30 થી 5:00 YOUTUBE

12-07-2021 (સોમવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
EP 19 એકમ- 13  4:30 થી 5:00 YOUTUBE

13-07-2021 (મંગળવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
EP 20 એકમ- 13,14 4:30 થી 5:00 YOUTUBE

16-07-2021 (શુક્વાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
EP 21 એકમ- 14 4:30 થી 5:00 YOUTUBE

17-07-2021 (શનિવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
EP 22 એકમ- 15 4:30 થી 5:00 YOUTUBE

Leave a Comment

Thank you for visiting the website

You cannot copy content of this page