ધોરણ-૨

સમગ્ર શિક્ષા શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા આયોજિત બ્રિજકોર્સ કલાસ રેડીસન

જ્ઞાનસેતુ કાર્યક્રમ

 

 

10-06-2021 (ગુરુવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
ગુજરાતી GS-1 પેજ 1 થી 4 5:00 થી  5:30 YOUTUBE

11-06-2021 (શુક્રવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
ગણિત GS-1  પેજ 51 થી 53 5:00 થી  5:30 YOUTUBE

12-06-2021 (શનિવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
ગુજરાતી GS-2 પેજ 5 થી 7 5:00 થી  5:30 YOUTUBE

14-06-2021 (સોમવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
ગણિત GS-2 પેજ 54 થી 56 5:00 થી  5:30 YOUTUBE

15-06-2021(મંગળવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
ગુજરાતી GS-3 પેજ 8 થી 10 5:00 થી  5:30 YOUTUBE

16-06-2021 (બુધવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
ગણિત GS-3 પેજ 57 થી 58 5:00 થી  5:30 YOUTUBE

17-06-2021 (ગુરુવાર) 
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
ગુજરાતી GS-4 પેજ 11 થી 13 5:00 થી  5:30 YOUTUBE

18-06-2021 (શુક્રવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
ગણિત GS-4 પેજ 59 થી 61 5:00 થી  5:30 YOUTUBE

19-06-2021 (શનિવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
ગુજરાતી GS-5 પેજ 14 થી 16 5:00 થી  5:30 YOUTUBE

21-06-2021 (સોમવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
ગણિત GS-5 પેજ 62 થી 63 5:00 થી  5:30 YOUTUBE
ALSO READ  std-6

22-06-2021 (મંગળવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
ગુજરાતી GS-6 પેજ 17 થી 20 5:00 થી  5:30 YOUTUBE

23-06-2021 (બુધવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
ગણિત GS-6 પેજ 65 થી 67 5:00 થી  5:30 YOUTUBE

24-06-2021 (ગુરુવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
ગુજરાતી GS-7 પેજ 21 થી 23 5:00 થી  5:30 YOUTUBE

25-06-2021 (શુક્રવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
ગણિત GS-7 પેજ 68 થી 70 5:00 થી  5:30 YOUTUBE

26-06-2021 (શનિવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
ગુજરાતી GS-8 પેજ 24 થી 26 5:00 થી  5:30 YOUTUBE

28-06-2021 (સોમવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
ગણિત GS-8 પેજ 71 થી 72 5:00 થી  5:30 YOUTUBE

29-06-2021 (મંગળવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
ગુજરાતી GS-9 પેજ 27 થી 32 5:00 થી  5:30 YOUTUBE

30-06-2021 (બુધવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
ગણિત GS-9 પેજ 73 થી 75 5:00 થી  5:30 YOUTUBE

01-07-2021 (ગુરુવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
ગુજરાતી GS-10 પેજ 33 થી 37 5:00 થી  5:30 YOUTUBE

02-07-2021 (શુક્રવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
ગણિત GS-10 પેજ 76 થી 78 5:00 થી  5:30 YOUTUBE

03-07-2021 (શનિવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
ગુજરાતી GS-11 પેજ 38 થી 39 5:00 થી  5:30 YOUTUBE

05-07-2021 (સોમવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
ગણિત GS-11 પેજ 79 થી 80 5:00 થી  5:30 YOUTUBE

06-07-2021 (મંગળવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
ગુજરાતી GS-12 પેજ 40 થી 42 5:00 થી  5:30 YOUTUBE

07-07-2021 (બુધવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
ગણિત GS-12 પેજ 80 થી 83 5:00 થી  5:30 YOUTUBE

08-07-2021 (ગુરુવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
ગુજરાતી GS-13 પેજ 43 થી 46 5:00 થી  5:30 YOUTUBE

09-07-2021 (શુક્રવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
ગણિત GS-12 પેજ 84 થી 86 5:00 થી  5:30 YOUTUBE
ALSO READ  ધોરણ-૧

10-07-2021 (શનિવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
ગુજરાતી GS-14 પેજ પુનરાવર્તન  5:00 થી  5:30 YOUTUBE

12-07-2021 (સોમવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
EP-14 PAGE 51 TO 63 5:00 થી  5:30 YOUTUBE

13-07-2021 (મંગળવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
ગુજરાતી ep-15  1 થી 15 5:00 થી  5:30 YOUTUBE

14-07-2021 (બુધવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
ગણિત ep-15 પેજ 64 થી 74 5:00 થી  5:30 YOUTUBE

15-07-2021 (ગુરુવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
ગુજરાતી ep-16  16 થી 30 5:00 થી  5:30 YOUTUBE

16-07-2021 (શુક્રવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
ગણિત ep-16 પેજ 75 થી 85 5:00 થી  5:30 YOUTUBE

17-07-2021 (શનિવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
ગુજરાતી ep-17  31 થી 46 5:00 થી  5:30 YOUTUBE

Leave a Comment

Thank you for visiting the website

You cannot copy content of this page