ધોરણ-૩

સમગ્ર શિક્ષા શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા આયોજિત બ્રિજકોર્સ કલાસ રેડીસન

જ્ઞાનસેતુ કાર્યક્રમ

 

 

10-06-2021 (ગુરુવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
ગુજરાતી GS-1 પેજ 1 થી 6 9:00 થી 9:30 YOUTUBE

11-06-2021 (શુક્રવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
ગણિત GS-1  પેજ 66 થી 69 9:00 થી 9:30 YOUTUBE

12-06-2021 (શનિવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
ગુજરાતી GS-2 પેજ 7 થી 11 9:00 થી 9:30 YOUTUBE

14-06-2021 (સોમવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
ગણિત GS-2 પેજ 70 થી 74 9:00 થી 9:30 YOUTUBE

15-06-2021(મંગળવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
ગુજરાતી GS-3 પેજ 12 થી 15 9:00 થી 9:30 YOUTUBE

16-06-2021 (બુધવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
ગણિત GS-3 પેજ 75 થી 78 9:00 થી 9:30 YOUTUBE

17-06-2021 (ગુરુવાર) 
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
ગુજરાતી GS-4 પેજ 16 થી 21 9:00 થી 9:30 YOUTUBE

18-06-2021 (શુક્રવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
ગણિત GS-4 પેજ 79 થી 83 9:00 થી 9:30 YOUTUBE

19-06-2021 (શનિવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
ગુજરાતી GS-5 પેજ 22 થી 26 9:00 થી 9:30 YOUTUBE

21-06-2021 (સોમવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
ગણિત GS-5 પેજ 84 થી 87 9:00 થી 9:30 YOUTUBE
ALSO READ  ધોરણ-૧

22-06-2021 (મંગળવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
ગુજરાતી GS-6 પેજ 27 થી 32 9:00 થી 9:30 YOUTUBE

23-06-2021 (બુધવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
ગણિત GS-6 પેજ 88 થી 90 9:00 થી 9:30 YOUTUBE

24-06-2021 (ગુરુવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
ગુજરાતી GS-7 પેજ 33 થી 38 9:00 થી 9:30 YOUTUBE

25-06-2021 (શુક્રવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
ગણિત GS-7 પેજ 91 થી 92 9:00 થી 9:30 YOUTUBE

26-06-2021 (શનિવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
ગુજરાતી GS-૮  પેજ 39 થી 41 9:00 થી 9:30 YOUTUBE

28-06-2021 (સોમવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
ગણિત GS-8 પેજ 93 થી 94 9:00 થી 9:30 YOUTUBE

29-06-2021 (મંગળવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
ગુજરાતી GS-9 પેજ 42 થી 45 9:00 થી 9:30 YOUTUBE

30-06-2021 (બુધવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
ગણિત GS-9  પેજ 95 થી 96 9:00 થી 9:30 YOUTUBE

01-07-2021 (ગુરુવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
ગુજરાતી GS-10 પેજ 46 થી 50 9:00 થી 9:30 YOUTUBE

02-07-2021 (શુક્રવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
ગણિત GS-9  પેજ 97 થી 100 9:00 થી 9:30 YOUTUBE

03-07-2021 (શનિવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
ગુજરાતી GS-11 પેજ 51 થી 54 9:00 થી 9:30 YOUTUBE

05-07-2021 (સોમવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
ગણિત GS-11 પેજ 101 થી 104 9:00 થી 9:30 YOUTUBE

06-07-2021 (મંગળવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
ગુજરાતી GS-12 પેજ 55 થી 58 9:00 થી 9:30 YOUTUBE

07-07-2021 (બુધવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
ગણિત GS-12 પેજ 105 થી 108 9:00 થી 9:30 YOUTUBE

08-07-2021 (ગુરુવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
ગુજરાતી GS-13 પેજ 59 થી 61 9:00 થી 9:30 YOUTUBE

09-07-2021 (શુક્રવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
ગણિત GS-13 પેજ 109 થી 111 9:00 થી 9:30 YOUTUBE
ALSO READ  ધોરણ-૨

10-07-2021 (શનિવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
ગુજરાતી GS-14 પેજ 62 થી 64 9:00 થી 9:30 YOUTUBE


12-07-2021 (સોમવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
ગણિત EP-14 PAGE 66 TO 81 5:00 થી  5:30 YOUTUBE

13-07-2021 (મંગળવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
ગુજરાતી ep-15 1 થી 20 5:00 થી  5:30 YOUTUBE

14-07-2021 (બુધવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
ગણિત EP-15 PAGE 82 TO 96 5:00 થી  5:30 YOUTUBE

15-07-2021 (ગુરુવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
ગુજરાતી ep-16 21 થી 40 5:00 થી  5:30 YOUTUBE

16-07-2021 (શુક્રવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
ગણિત EP-16 PAGE 97 TO 111 5:00 થી  5:30 YOUTUBE

17-07-2021 (શનિવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
ગુજરાતી ep-17 41 થી 43 5:00 થી  5:30 YOUTUBE

Leave a Comment

Thank you for visiting the website

You cannot copy content of this page