ઉપયોગી ફાઈલ અને પરિપત્રો

 

ઉપયોગી ફાઈલ અને પરિપત્રો

 

Here are the useful file circulars for administrative work in school as well as for unit test mare entry district reshuffle higher pay scale etc.

Very useful circulars for school teachers, staff, principal, CRC etc. are also given here…

 

  FILE    
  તારીખ ૨૪/૦૮/૨૦૧૩ ની ભરતી અને ૨૪/૦૮/૨૦૨૨ ના રોજના ૯ વર્ષ પૂર્ણ કરેલ શિક્ષકો માટે પ્રથમ ઉચ્ચતર પગાર ધોરણની વર્ડ ફાઈલ BY MANAN PRAJAPATI WORD FILE  DOWNLOAD
હાયર ગ્રેડ ફાઈલ BY MANAN B PRAJAPATI WORD FILE  DOWNLOAD
જીલ્લા ફેર બદલી (ALL IN ONE) MANAN B PRAJAPATI WORD FILE  DOWNLOAD
3 GPF NOMINATON FORM (ગુજરાતી) PDF DOWNLOAD
4 GPF NOMINATON FORM (અંગ્રેજી) PDF DOWNLOAD
5 PENSION FORM (ગુજરાતી) PDF DOWNLOAD
6 AUTOMATIC BONAFIDE/BIRTH CERTY FILE-(BY JIGAR A. SONI) EXCEL FILE  DOWNLOAD
7 AUTOMATIC STUDENT PROFILE FILE-(BY JIGAR A. SONI) EXCEL FILE  DOWNLOAD
8 STUDENT STIKAR FILE -(BY JIGAR A. SONI) EXCEL FILE  DOWNLOAD
જ્ઞાનસેતુ નમૂનારૂપ શિક્ષક પત્રક (ભરેલ) PDF DOWNLOAD
10 જ્ઞાનસેતુ શિક્ષક પત્રક  (BLANK PAGE) PDF DOWNLOAD
11 જ્ઞાનસેતુ શિક્ષક પત્રક  (BLANK PAGE) EXCEL FILE  DOWNLOAD
12 જ્ઞાનસેતુ ફાઈલ ધોરણ 1 અને 2   PDF DOWNLOAD
13  જ્ઞાનસેતુ ફાઈલ ધોરણ 3,4 અને 5   PDF DOWNLOAD
14  જ્ઞાનસેતુ ફાઈલ ધોરણ 6,7 અને 8   PDF DOWNLOAD
15 જીલ્લા ફેર બદલી (ખાનગી અહેવાલ) by-manan prajapati word  DOWNLOAD
16 જીલ્લા ફેર બદલી કેમ્પમાં લઇ જવાનું ખાસ પ્રમાણ પત્ર  by-manan prajapati word  DOWNLOAD
17 માનવ ગરિમા યોજના અનુસુચિત જાતિના લોકો માટેનું ફોર્મ PDF DOWNLOAD
18 માનવ ગરિમા યોજના સામાજિક અને શેક્ષણિક રીતે પછાત વર્ગના, આર્થિક રીતે પછાત વર્ગના, વિચરતી અને વિમુક્ત જાતિના લોકો તથા લઘુમતી જાતિના લોકો માટેનું અરજી ફોર્મ PDF DOWNLOAD
19 HOME LEARNING અને ફળિયા શિક્ષણ ફાઈલ (6 to 8) PDF DOWNLOAD
20 HOME LEARNING અને ફળિયા શિક્ષણ ફાઈલ (3 to 5) PDF DOWNLOAD
21 એકમ કસોટી માર્ક એન્ટ્રી ફાઈલ (ધોરણ ૩ થી ૫) જુલાઈ  EXCEL FILE  DOWNLOAD
22 એકમ કસોટી માર્ક એન્ટ્રી ફાઈલ (ધોરણ ૬ થી ૮) જુલાઈ  EXCEL FILE  DOWNLOAD
23 એકમ કસોટી માર્ક એન્ટ્રી ફાઈલ (ધોરણ ૩ થી ૫) ઓગસ્ટ  EXCEL FILE  DOWNLOAD
24 એકમ કસોટી માર્ક એન્ટ્રી ફાઈલ (ધોરણ ૬ થી ૮) ઓગસ્ટ  EXCEL FILE  DOWNLOAD
ALSO READ  કલા ઉત્સવ આધારિત વિવિધ સ્પર્ધાઓ પત્રક, ફાઈલ અને પ્રમાણપત્રો

 

 

 

 

 

Leave a Comment

Thank you for visiting the website

You cannot copy content of this page